Kategorie

Wiek dziecka

Kontakt

pn - pt: 8.00 - 17.00

Telefon:+48 723 987 910

kontakt@panpianka.pl

Formularz kontaktowy

REGULAMIN SKLEPU „RAJ SMYKA”

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym przez Sprzedającego pod adresem strony internetowej: www.rajsmyka.pl.

Sprzedającym jest Wojciech Lawin prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 881-134-00-24, Regon: 891547843 .

Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest:

- pod adresem mailowym: sklep@rajsmyka.pl,

- pod numerem telefonu: + 48 723 987 910 – koszt wg taryfy operatora Kupującego,

- gg: 48896385

- pisemnie: Wojciech Lawin, os. B. Chrobrego 13 b/162, 60-681 Poznań.

 

§1 DEFINICJE

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Klient – podmiot, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Towar – przedmiot prezentowany w Sklepie Internetowym, którego dotyczy Umowa Sprzedaży.

4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.rajsmyka.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Kodeks cywilnyustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

 

§2 ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego – www.rajsmyka.pl.

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3.Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu w czasie realizacji Zamówienia.

4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego www.rajsmyka.pl potrzebne są:

 1. Komputer z dostępem do sieci Internet

 2. Aktywny adres e-mail.

5. Klient uprawniony i zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od ingerowania w zawartość oraz elementy techniczne Sklepu Internetowego, w tym do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, lub brakiem kompatybilności Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

 

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia na Towary przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej – drogą mailową oraz telefonicznie. Zamówienia składane drogą internetową można składać 24 godziny na dobę.

2. Warunkiem skuteczności zamówienia jest prawidłowo wypełniony przez Klienta formularz zamówienia w tym dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres wysyłki Towaru, numer telefonu kontaktowego z Kupującym, wybór formy dostawy, wybór formy płatności).

3. W przypadku gdy dane podane przez Klienta nie są kompletne Sprzedający skontaktuje się z Klientem celem ich uzupełnienia. Jeśli kontakt będzie niemożliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

4. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej odbywa się poprzez wejście na www.rajsmyka.pl , wybór Towaru i postępowanie zgodne z instrukcjami podanymi na ekranie.

5. Wybór Towaru przez Klienta następuje poprzez jego dodania do koszyka.

6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia zawierające:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma maila potwierdzającego dokonania tego Zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem umowy przez Klienta.

8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

  1. zapoznałem się oraz w pełni akceptuję postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę złożenia Zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży na odległość,

  2. z usług www.rajsmyka.pl korzystam dobrowolnie,

  3. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem,

  4. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

  5. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

  6. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem,

  7. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sprzedającego oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu Internetowego.

9. Wszystkie ceny podane nawww.rajsmyka.pl są cenami brutto, podanymi z złotych polskich. Ceny te nie obejmują kosztów wysyłki.

10. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje dowód zakupu w postaci rachunku imiennego wysłanej drogą elektroniczną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej) na wskazany w zamówieniu adres mailowy Klienta. Istnieje możliwość wysłania rachunku imiennego w formie pisemnej po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Klienta drogą telefoniczną lub na adres mailowy: sklep@rajsmyka.pl.

11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 

 

§4 DOSTAWA

1. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

2. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich Poczty Poskiej (Pocztex).Odbiór osobisty Towarów może mieć miejsce po wcześniejszym kontakcie telefonicznym jeżeli taka forma była podana przy składaniu Zamówienia.

3. Koszty dostawy wskazane są podczas Zamówienia składanego przez Klienta.

4. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

5. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

6. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

§5 PŁATNOŚCI

1. Na każdy towar sprzedawany w Sklepie Internetowym wystawiany jest rachunek imienny (patrz §3, pkt 10).

2. Płatności za zakupiony Towar dokonuje się przelewem na konto bankowe Sklepu nr 52195000012006065283790002 lub za pobraniem (podczas odbioru towaru).

 

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), za wyjątkiem w szczególności (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225):

a) rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audialnych, wizualnych, zapisanych na nośnikach programów komputerowych i innych plików po pobraniu ich przez Klienta;

b) prasy;

c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

d) produktów, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu.

Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie pisemnej na adres mailowy Sprzedającego sklep@rajsmyka.pl.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu w terminie niezwłocznym – nie później niż w ciągu 14 dni na adres Sprzedającego:

Wojciech Lawin, os. B. Chrobrego 13 b/ 162, 60 – 681 Poznań.

3. Koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Sprzedający zwróci Klientowi należność za towar uiszczoną przez Klienta w terminie 14 dni na konto wskazane przez Klienta.

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedającemu numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych bądź też błędnego numeru rachunku bankowego.

 

§7 REKLAMACJE

1. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłosić reklamację (listem lub pocztą elektroniczną na adres sklep@rajsmyka.pl) podając przy tym imię i nazwisko Klienta lub osoby zgłaszającej, jej adres do korespondencji, nazwę towaru oraz o ile jest to możliwe numer dokumentu zakupu, datę zakupu, oraz możliwie szczegółowy opis problemu i żądania. Listowne reklamacje należy składać na adres korespondencyjny: Wojciech Lawin, os. B. Chrobrego 13 b/162, 60 – 681 Poznań.

2. W przypadku zgłoszenia reklamacji Klient, może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji m. in. dokumentacji zdjęciowej lub o przesłanie reklamowanego towaru wraz dowodem zakupu, o ile okaże się niezbędny do identyfikacji transakcji. W razie konieczności przesłania towaru do Sklepu Internetowego bądź też punktu wskazanego przez Sprzedającego powinien on zostać należycie opakowany w sposób gwarantujący odpowiednią ochronę podczas transportu do Sklepu/punktu wskazanego przez Sprzedającego.

3. Podanie informacji o wyniku postępowania reklamacyjnego będzie miało miejsce w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki. Poinformowanie Klienta nastąpi mailowo lub telefonicznie.

4. W przypadku uznania reklamacji w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji, Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów Towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. W tej sytuacji Sprzedający może również za zgodą Klienta zaoferować mu inne, dostępne w Sklepie Towary.

5. W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną Sprzedający przedstawi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji oraz bez zbędnej zwłoki odeśle reklamowany Towar na koszt Klienta.

6. W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana Sprzedający pokrywa koszty związane z odesłaniem Towaru do Klienta.§8 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klienta w związku z dokonywaniem Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym jest Sprzedający.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

4. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. W przypadku zgody Klienta – poprzez zapisanie się do newslettera – jego dane osobowe mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji marketingowych oraz handlowych drogą elektroniczną.

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.rajsmyka.pl poświęconej polityce prywatności.§9 ZMIANA REGULAMINU

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie będą realizowane zgodnie z wcześniejszym Regulaminem.

 

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).